1.-consell-de-cooperacio-Burkina-1

Consell de Cooperació

El Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears té, des de la seva constitució l’any 2000, la funció fonamental de coordinació, consulta i participació del conjunt de la iniciativa social en la definició i l’aplicació de les polítiques de cooperació per al desenvolupament del Govern de les Illes Balears.

≥ COMPOSICIÓ

Sessió ordinària del 11 d’abril de 2013

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de data 3 de maig de 2012.
  2. Presentació de la memòria anual 2012.
  3. Deliberació i informe sobre l’esborrany de la proposta de Pla Anual de Cooperació de les Illes Balears 2013.
  4. Torn obert de paraules.

Sessió ordinària el 3 de maig de 2012

Ordre del dia: 

  1. Presentació i informació als membres del Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears.
  2. Deliberació i informe sobre l’esborrany de la proposta de Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears 2012-2015.
  3. Deliberació i informe sobre l’esborrany de la proposta de Pla Anual de Cooperació de les Illes Balears 2012.
  4. Torn obert de paraules.

Sessió ordinària el 16 de febrer de 2011

Ordre:

≥ Informació sobre l’esborrany del Pla Anual 2011 de Cooperació per al Desenvolupament.

≥ Informació sobre l’esborrany de modificació de l’Ordre de la Consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, per la qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del casal d’entitats socials de cooperació per al desenvolupament, anomenat “Espai Solidari”.

≥ Informació sobre l’esborrany resum executiu de l’Estratègia d’Educació per al Desenvolupament de les Illes Balears 2011-2015.

Sessions de celebració d’eleccions per a la renovació de membres representants.

6 d’octubre:

≥ Celebració de les eleccions per a la renovació dels representants de les entitats privades sense ànim de lucre amb seu a Mallorca.

24 de novembre:

≥ Celebració de les eleccions per a la renovació dels representants de les entitats privades sense ànim de lucre amb seu a Eivissa i Formentera