Comissió Interdepartamental

La COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT té regulats el funcionament i la composició mitjançant el Decret 41/2010 i es va constituir en la sessió d’1 de juliol de 2010. És l’òrgan de coordinació tècnica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

≥ COMPOSICIÓ

Sessió ordinària el 28 de novembre de 2012

Ordre:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de data 27 de febrer de 2012.

2. Presentació de la proposta de cooperació tècnica del Govern de les Illes Balears per l’any 2013.

3. Informació de seguiment i avaluació de projectes de cooperació.

4. Informació referent a activitats formatives en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. Propostes pel proper 2013

5. Torn obert de paraules. Propostes i recomanacions sobre la política de cooperació al desenvolupament.

Sessió ordinària el 27 de febrer de 2012

Ordre: 

1. Presentació de les línies generals d’actuació de la Direcció General de Cooperació i Immigració

2.Entrega dels esborranys del II Pla Director de la Cooperació a les Illes Balears i el Pla Anual

3.Informació sobre el decret que regularà l’Agència d’Emigració i Cooperació Internacional de les Illes Balears

4.Torn obert de paraules