3.-entes-territ.-P1000604

Comissió Ens Territorials

La Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears té regulats el funcionament i la composició mitjançant el Decret 41/2010 i es va constituir en la sessió de 29 de juny de 2010. És un òrgan de coordinació, cooperació i assistència recíproca entre les administracions públiques de les Illes Balears i els fons insulars de cooperació, amb la finalitat de garantir la coherència i la complementarietat de les actuacions.

≥ COMPOSICIÓ

Sessió ordinària el 12 de març :

Ordre:

1. Presentació de les línies generals d’actuació de la Direcció General de Cooperació i Immigració.

2. Entrega dels esborranys del II Pla Director de la Cooperació a les Illes Balears i del Pla Anual 2012.

3. Informació sobre l’elaboració del Protocol de Coordinació per a situacions d’emergències.

4. Torn obert de paraules

Sessió ordinària el 16 de febrer de 2011

Ordre:

≥ Presentació sobre l’esborrany del Protocol d’emergències.

≥ Informació sobre l’esborrany del Pla Anual 2011 de Cooperació per al Desenvolupament.