pla anual

Pla Anual 2017

Les bases legals de la cooperació al desenvolupament de les Illes Balears es regulen mitjançant la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament1. En el capítol II, s’hi estableix que la política de cooperació al desenvolupament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’ha de definir mitjançant el pla director i els plans anuals.

El pla director fixa, per a un període de quatre anys, les línies generals i les directrius bàsiques de la política de cooperació. Els plans anuals són els instruments de programació de l’activitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i han de desenvolupar els objectius, les prioritats i els recursos per a l’any en vigència.

Pla anual 2017

foto memoria coop 2013