IMG_4328

Publicacions

Les publicacions s’emmarquen dins els programes d’informació i sensibilització de la cooperació per al desenvolupament. Els continguts de les publicacions s’han d’ajustar als principis rectors del Pla Director de la Cooperació de les Illes Balears 2012-2015 i als criteris que estableixi la Direcció General de Cooperació i Immigració:

a)     Oferir informació objectiva i contrastada sobre el tema de què es tracta, i esmentar-ne les fonts d’informació sempre que sigui possible.

b)     Diferenciar les opinions dels participants, dels autors, etc., de les que pugui tenir la Direcció General de Cooperació i Immigració

c)      Oferir una imatge positiva i no discriminatòria del tema de què es tracta, tant si són comunitats humanes com problemàtiques socials.

d)     Defugir els plantejaments sensacionalistes, o els que tractin l’ajuda al Tercer Món des de l’òptica de la beneficència i que no promoguin un desenvolupament d’aquestes comunitats.

e)      Fomentar la promoció i la defensa dels drets humans que recull la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides i que incideixen especialment en els drets econòmics, socials i culturals, i també en la promoció dels drets individuals i col·lectius dels pobles.

f)       Generar actituds i valors de solidaritat i justícia amb els pobles del món, d’equitat entre dones i homes, de respecte per la diversitat cultural i d’impuls de la sostenibilitat ambiental.