3.2.1.UIB--DSC07122

UIB

Universitat de les Illes Balears

En els darrers anys, les universitats han anat assumint un protagonisme creixent en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, que ha donat lloc a un impuls en l’àmbit acadèmic del valor de la solidaritat i el coneixement d’altres realitats, ha facilitat l’intercanvi de coneixement entre professorat, estudiants i equips de recerca d’universitats del Nord i del Sud, enfortint els seus sistemes universitaris i acadèmics, i ha incidit en el desenvolupament personal de les persones participants.

Amb l’objectiu de desenvolupar, gestionar i coordinar les funcions de la cooperació universitària al desenvolupament a la UIB, es crea l’any 2005 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) que rep anualment un percentatge variable dels ingressos propis de la UIB per poder dur a terme les accions previstes. A més, la UIB rep també finançament del Govern de les Illes Balears, concretament de la Conselleria de Presidència amb la qual subscriu anualment un conveni de col•laboració en matèria de cooperació i educació per al desenvolupament. Per conèixer el contingut dels convenis vigents es pot consultar la pròpia pàgina web de la OCDS: http://cooperacio.uib.cat/convenis/

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat            

     ≥ FORMACIÓ 2012

Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament

La Universitat de les Illes Balears compta amb un Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (CD2) que té com a objectiu proporcionar informació i suport documental a personal investigador, institucions públiques i privades, ONGD i, en general, a les persones interessades en els àmbits de la cooperació i educació per al desenvolupament. El CD2, ubicat a la biblioteca de l’edifici Ramon Llull de la UIB, es va inaugurar l’any 2007, gràcies al Conveni de col•laboració entre la Conselleria d’Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i la UIB per al període 2007-2010. A partir de l’any 2011, el CD2 s’integra en el conveni anual que subscriu el Govern de les Illes Balears amb la UIB.

Amb l’objectiu d’oferir l’assessorament i el suport documental que necessiten les persones involucrades en la cooperació i educació per al desenvolupament, el CD2 ofereix diferents productes documentals com són:

• Col•lecció impresa i recursos audiovisuals, amb més de 5.300 documents i més de 200 audiovisuals (entre documentals i pel•lícules) que conformen una col•lecció bibliogràfica específica sobre cooperació, donant especial èmfasi als materials generats a les Illes Balears.

• Biblioteca digital, que compta amb més de 2.300 documents digitalitzats a través d’Internet en llengua catalana i espanyola i, excepcionalment, en anglès.

• Revistes electròniques (més de 80) accessibles a través de la pàgina web del CD2.

• Bases de dades (24) relacionades amb el món de la cooperació al desenvolupament.

Els serveis documentals que s’ofereixen, tant a través de la pàgina web com presencialment a la biblioteca de l’edifici Ramon Llull de la UIB, són: el préstec domiciliari, la cerca documental i bibliogràfica a petició de les persones usuàries i la formació per augmentar les habilitats de cerca documental.

http://cd2.uib.es/